PerkuJAV.COM PRIVATUMO POLITIKA

1.   Asmens duomenų tvarkymas

1.1.   PerkuJAV.com (Shopping Solutions Corp., 8801 S 78th Ave, Bridgeview, IL 60455) saugo ir gerbia Užsakovų (fizinių asmenų, kurie naudojasi PerkuJAV.com teikiamomis paslaugomis) privatumą, todėl šios privatumo nuostatos skirtos padėti suprasti, kokius duomenis renka, kodėl juos renka ir ką su jais daro PerkuJAV.com. Taip pat čia numatyti pagrindai, kuriais PerkuJAV.com kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos renka PerkuJAV.com arba kuriuos perduoda patys Užsakovai.

1.2.   Visi Užsakovų asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Lietuvos ir Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės reikalavimų. PerkuJAV.com, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo Užsakovų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

1.3.   Užsakovai yra laikomi susipažinusiais su asmens duomenų tvarkymo nuostatomis, kai jie užpildo prekių užsakymo iš JAV formą ir/ ar duoda sutikimą perduoti savo asmens duomenis PerkuJAV.com naujienlaiškiams siųsti.

1.4.   PerkuJAV.com gali rinkti ir tvarkyti informaciją, kurią Užsakovai nurodo užsakinėdami prekes šiame tinklalapyje, adresu https://www.PerkuJAV.com. Ši informacija apima informaciją, pateikiamą pildant užsakymą, prenumeruojant naujienas, siunčiant pranešimus ar kreipiantis kitais klausimais į PerkuJAV.com el. paštu. PerkuJAV.com taip pat renka Užsakovų pateiktų užsakymų informaciją apie užsakymo eigą.

1.5.   PerkuJAV.com renka ir tvarko toliau išvardytus asmens duomenis: vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pateiktų užsakymų eigą ir istoriją, IP adresą, kai paslaugų Užsakovas juos suteikia, Užsakovų užklausų istoriją. Užsakovas supranta bei sutinka, kad PerkuJAV.com perduotų asmens vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, taip pat telefono numerį siuntų bendrovei, kurios pagalba Užsakovo prekės atkeliauja iš JAV Užsakovo nurodytu adresu Lietuvoje.

1.6.   PerkuJAV.com gali statistiniais tikslais rinkti ir naudoti su Užsakovo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis (pvz., duomenis apie įsigytas prekes). Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Užsakovo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

1.7.   PerkuJAV.com tvarko Užsakovų asmens duomenis, nes tai būtina Užsakovo užsakytai paslaugai suteikti (pvz., siunčiant prekę Užsakovui jo nurodytu adresu) taip pat tam, kad PerkuJAV.com įvykdytų savo įsipareigojimus, kuriuos nustato teisės aktai (pvz., sąskaitų faktūrų išrašymui ir saugojimui pagal JAV teisės aktų reikalavimus). PerkuJAV.com patvirtina, kad nors PerkuJAV.com yra įsteigta bei veikia JAV pagal JAV teisės aktus, tačiau serveriai, kuriuose yra kaupiami Užsakovų asmens duomenys yra Europos Sąjungos valstybėje narėje.

1.8.   Pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo tikslai: užsakymo apdorojimui, administravimui; prekių išsiuntimui Užsakovo nurodytu adresu; sąskaitų už užsakytas prekes ir kitų finansinių dokumentų išrašymui; problemų, susijusių su paslaugų teikimu išsprendimui; naujienlaiškių Užsakovams siuntimui apie PerkuJAV.com paslaugas; kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui; savalaikiam ir tinkamam atsakymų į Užsakovo užklausas, pateikimui; statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę.

1.9.   PerkuJAV.com be Užsakovo išankstinio sutikimo jo asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus siuntų tarnybas, kurios pristato Užsakovo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Toks perdavimas būtinas visais atvejais siekiant tinkamai įgyvendinti Užsakovo užsakymą.

1.10.   Asmens duomenys be atskiro Užsakovo sutikimo gali būti pateikti tik teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų, ar kitais teisės aktų numatytais atvejais.

1.11.   Užsakovams suteikiamos tam tikros teisės, susijusios su jų asmens duomenų apsauga, kurios yra:

          teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

          teisė reikalauti, kad PerkuJAV.com nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su Užsakovu susijusius asmens duomenis;

          teisė reikalauti, kad PerkuJAV.com perduotų visą ar dalį Užsakovo pateiktos informacijos Užsakovui ar kitam duomenų valdytojui, kai tai yra
       technologiškai įmanoma;

       įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą);

          teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, kai tam yra teisinis pagrindas (pvz., kai duomenys nebereikalingi tų tikslų, kuriems
          buvo surinkti, pasiekimui arba kai duomenys tvarkomi neteisėtai);

          teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas;

          teisė kreiptis į atsakingą duomenų apsaugos instituciją bei pateikti skundą dėl jo asmens duomenų tvarkymo neteisėtumo;

          teisė kreiptis į PerkuJAV.com el.paštu [email protected] ir atsisakyti Užsakovui el.paštu siunčiamų naujienų. Naujienų taip pat galima
          atsisakyti el. paštu gautame naujienlaiškyje paspaudus atitinkamą nuorodą.

1.12.   Visi klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu gali būti pateikiami elektroninio pašto adresu [email protected]. Kilus abejonėms dėl Užsakovo tapatybės PerkuJAV.com gali pareikalauti papildomos informacijos tam, jog teisingai identifikuotų Užsakovą.

1.13.   Užsakovų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt. PerkuJAV.com rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti elektroninio pašto adresu [email protected] arba telefonu: +370 686 9994 su atsakingais asmenimis PerkuJAV.com, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

1.14.   PerkuJAV.com naudojasi trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pvz., siuntų tarnybomis). Tokių paslaugų tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie Užsakovo asmens duomenų. Šiuo atveju PerkuJAV.com užtikrina, kad duomenų tvarkytojai laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.

1.15.   Užsakovo pateikti ir užsakymui vykdyti renkami duomenys saugomi tol, kol Užsakovui yra perduodamos užsakytos prekės, nebent teisės aktai nustato kitokius, ilgesnius saugojimo terminus. El. paštas, skirtas siųsti PerkuJAV.com naujienlaiškius, saugomas neribotą laiką, išskyrus kai Užsakovas atsisako naujienlaiškių.

2.   Slapukų naudojimas PerkuJAV.com

2.1.   PerkuJAV.com informuoja, kad savo el. puslapyje naudoja slapukus (cookies). Tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote PerkuJAV.com svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

2.2.   Ši politika paaiškina kaip PerkuJAV.com naudoja slapukus. Ši politika gali būti dalinai pakeista be išankstinio perspėjimo. Siekdami užtikrinti, kad naudojatės atnaujinta informacija apie slapukų naudojimą, prašome reguliariai peržiūrėti šią politiką apie galimus pasikeitimus. Naudodamiesi PerkuJAV.com tinklapiu sutinkate su slapukų patalpinimu jūsų kompiuteryje, atsižvelgiant į šioje politikoje išdėstytas taisykles. Jei jūs nesutinkate priimti slapukų iš šio tinklapio, prašome atjungti savo slapukų palaikymą interneto naršyklėje arba atsisakyti naudotis šiuo tinklapiu.

2.3.   Dauguma interneto naršyklių pagal pradinius nustatymus priima slapukus. Tačiau Jūs turite galimybę atjungti slapukus, pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Taip pat galima sukonfigūruoti savo naršyklės nustatymus taip, kad galėtumėte priimti tik atitinkamus slapukus, arba gauti perspėjimo pranešimą, kiekvieną kartą leidžiantį jums nuspręsti ar norite saugoti slapukus savo kompiuteryje. Norint valdyti slapukus savo kompiuteryje, tam yra įvairios galimybės, pvz., jums padės „pagalbos (ang. help)“ sekcija Jūsų naršyklėje. Taip pat Jūs galite ištrinti ar išjungti sukauptą informaciją. Jei slapukų palaikymas išjungtas, tai gali riboti PerkuJAV.com svetainės naudojimą.

2.4.   PerkuJAV.com naudoja slapukus PerkuJAV.com svetainės statistinei informacijai rinkti (apie apsilankymus svetainėje, suprasti, kaip lankytojai naudoja svetainę, ir padėti spręsti su svetaine susijusius klausimus ir pan.).

2.5.   PerkuJAV.com taip pat naudoja trečiųjų asmenų slapukus: facebook, todėl facebook taip pat gali naudoti slapukus PerkuJAV.com svetainėje. Facebook's slapukų naudojimui taikoma jo privatumo politika, o ne PerkuJAV.com privatumo politika.

Please enable cookies to ensure the website runs smoothly